Privacy Policy Page

Cine ești (suntem)

Adresa sitului web este: https://genom.ro.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Formulare de contact

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Analitice

Cu cine partajăm datele tale

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Who are you (we are)

The address of the website is: https://genom.ro.

What personal data we collect and why we collect it
Reviews

When visitors leave comments on the site, we collect the data shown in the comment forms, as well as the visitor’s IP address and the string of user agents in the browser to help us detect spam.

An anonymous string (also called a hash), created from your email addresses, can be provided to Gravatar to see if you’re using it. Gravatar’s privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approving your comment, your profile picture is visible to the public next to your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images that included embedded location data (EXIF GPS). Visitors to the website can download and extract all location data from images on the site.

Contact Forms
Cookies

If you leave a comment on our site, you can choose to save your name, email address and website in cookies. These are for your convenience, so you don’t have to fill them out again when you leave another comment. These cookies will be valid for one year.

If you go to our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser supports cookies. This cookie does not contain personal data and is removed when you close the browser.

When you sign in, we’ll also set a few cookies to save your login information and on-screen display options. Authentication cookies are kept for two days, and those for on-screen display options are kept for one year. If you select “Remember Me”, your login cookies will be kept for two weeks. If you unauthenticate from your account, authentication cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved to your browser. This cookie does not include personal data and simply indicates the ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Content embedded from other websites

Articles on this site may include embedded content (for example, videos, pictures, articles, etc.). Content embedded on other websites behaves exactly the same as visitors have viewed another website.

These websites can collect data about you, use cookies, incorporate additional third-party tracking, and monitor your interaction with embedded content, including tracking your interaction with embedded content if you have an account and are logged into that website.

Analytical
Who we share your data with
How long do we keep your data?

If you leave a comment, the comment and its metadata are kept indefinitely. This way we can automatically recognize and approve all of the following comments instead of keeping them in a moderation queue.

For users (if any) who register on our website, we also store the personal information they provide in their user profile. All users can view, edit, or delete their personal information at any time (but cannot change their username). Website administrators can also view and edit this information.

What rights do you have over your data

If you have an account or have left comments on this website, you may request to receive an export file with the personal data we hold about you, including all the data you have provided to us. You can also ask us to delete all personal data we hold about you. This does not include all data that we are required to keep for administrative, legal or security purposes.